ទឹកពិសាឋានសួគ៌បូកគោត្រូវបានផលិតតាមការតម្រូវនៃស្តង់ដារកម្ពុជា CS 009:2005 សម្រាប់ទឹកពិសាប្រកបដោយអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់។


ចំណុះ 330 មីលីលីត្រ

ក្នុងមួយកេសមាន24ដប

ទឹកពិសាឋានសួគ៌បូកគោត្រូវបានផលិតតាមការតម្រូវនៃស្តង់ដារកម្ពុជា CS 009:2005 សម្រាប់ទឹកពិសាប្រកបដោយអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់។


ចំណុះ 500 មីលីលីត្រ

ក្នុងមួយកេសមាន24ដប

ទឹកពិសាឋានសួគ៌បូកគោត្រូវបានផលិតតាមការតម្រូវនៃស្តង់ដារកម្ពុជា CS 009:2005 សម្រាប់ទឹកពិសាប្រកបដោយអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់។


ចំណុះ 1500 មីលីលីត្រ

ក្នុងមួយកេសមាន12ដប

ទឹកពិសាឋានសួគ៌បូកគោត្រូវបានផលិតតាមការតម្រូវនៃស្តង់ដារកម្ពុជា CS 009:2005 សម្រាប់ទឹកពិសាប្រកបដោយអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់។


ចំណុះ 20 លីត្រ

រក្សាទុកនៅកន្លែងត្រជាក់ ស្ងួត និងមិនត្រូវពន្លឺថ្ងៃ។