ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក

ទឹកពិសាឋានសួគ៌បូកគោមានប្រភពទឹកមកពីលើកំពូលភ្នំបូកគោដែលស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់1,075 ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។ វាត្រូវបានផលិតដោយប្រព័ន្ធចម្រោះ Reverse Osmosis និងសម្លាប់មេរោគដោយ UV និងOzone និងត្រូវបានផលិតតាមការតម្រូវនៃស្តង់ដារកម្ពុជា CS 009:2005 សម្រាប់ទឹកពិសាប្រកបដោយអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់

ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក